ประวัติความเป็นมา การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537  ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการประกวดดังกล่าว คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อำมาตยกุล และนายมณเฑียร บุญตัน ทั้ง 2 ท่าน ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมให้มีการใช้อักษรเบรลล์อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ขึ้น โดยจัดการประกวดครั้งแรกที่สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)            การประกวดดังกล่าว ได้รับความสนใจจากสถานศึกษาของคนตาบอดจากทั่วประเทศ
ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด ได้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ  โดยมีนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประธานกองทุนฯ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับสำนักงานเลขานุการกองทุน มีหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการกองทุนดังนี้

 1. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 2. มูลนิธิคนตาบอดไทย
 3. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 4. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 7. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ เพื่อการวิจัยและพัฒนา
 9. มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 10. มูลนิธิราชสุดา
 11. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

และในปัจจุบันได้มีการจัดประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์เพื่อชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 6 ประเภทดังนี้คือ

 1. การประกวดอ่านอักษรเบรลล์ภาษาไทย
 2. การประกวดอ่านอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ
 3. การประกวดเขียนอักษรเบรลล์ อักษรเบรลล์ภาษาไทย อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ และ รหัสคณิตศาสตร์
 4. การประกวดพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์
 5. การประกวดการอ่านอักษรเบรลล์ภาษาไทย ประเภทคณะบุคคล
 6. การประกวดอ่านอักษรเบรลล์ท้าให้อ่าน

ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดการประกวดอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และครั้งล่าสุดจะจัดให้มีการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 และวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์