ลงทะเบียนประกวด

การประกวดประเภทรายบุคคล

1. การประกวดแต่ละระดับไม่จำกัดประเภทในการเข้าประกวด
2. การประกวดทุกประเภทจะจำกัดผู้เข้าประกวด  ระดับละ 25 คน

การประกวดประเภทคณะบุคคล

1. การประกวดประเภทคณะบุคคล จำกัดทีมการประกวด  ระดับละไม่เกิน 8 ทีม โดยในแต่ละระดับจะต้องมีทีมเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่ 2  ทีมขึ้นไป จึงจะจัดให้มีการประกวด

กรุณาอ่านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมในหัวข้อ ประกาศเบรลล์แห่งชาติ

*** หมายเหตุ: ในการสมัครผ่านInternet  ท่านมีสิทธิ์กรอกใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการประกวดประเภท / ระดับใด จะต้องเลือกในครั้งเดียว***

กดที่นี่เพื่อสมัครแบบรายบุคคล

กดที่นี่เพื่อสมัครแบบคณะบุคคลภาษาไทย

กดที่นี่เพื่อสมัครแบบคณะบุคคลภาษาอังกฤษ

กดที่นี่เพื่อสมัครกิจกรรมท้าให้อ่าน