คณะกรรมการ

 • นายเอกกมล แพทยานันท์
  นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  • นายมณเฑียร บุญตัน
   อุปนายกคนที่ 1
   • นายขวัญชัย เกิดแดน
    กรรมการ
  • นายดรัณภพ นันตาเรือน
   อุปนายกคนที่ 2
   • นายประสูตร แสงสร้อย
    กรรมการ
  • นายพีรพงศ์ จารุสาร
   อุปนายกคนที่ 3
   • นายเอกพงษ์ นบสกุล
    กรรมการและประชาสัมพันธ์
  • นายเชิดชัย สังเกตกิจ
   อุปนายกคนที่ 4
   • นายชัชชัย วิจิตรจรรยา
    กรรมการ
  • นายกัญณภพ อุ่นแก้ว
   อุปนายกคนที่ 5
   • นายเทวพงษ์ พวงเพชร
    กรรมการ
  • นายสุบิน แบขุนทด
   อุปนายกคนที่ 6
   • น.ส.นันทนุช สุวรรนาวุธ
    กรรมการ
  • นายภารากร คำเดช
   อุปนายกคนที่ 7
   • น.ส.กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง
    กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
Scroll to Top