แผนผังองค์กร

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

1.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนบน
2.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง
3.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนบน
4.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนกลาง
5.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกกเฉียงเหนือตอนล่าง
6.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนบน
7.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนล่าง
8.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก
9.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพ
10.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน
11.สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนล่าง

1.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ
2.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคเหนือตอนบน
3.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคเหนือตอนล่าง
4.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
5.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคกลางตอนบน
6.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออก
7.ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สาขาภาคใต้

Scroll to Top