โปรแกรมเผยแพร่

ชื่อโปรแกรมคำอธิบายดาวน์โหลด
โปรแกรม PPA Tatipเป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ร่วมกับ Screen Reader เช่น NVDA
หรือ Jaws แลจะต้องมี SAPI 5.1 ติดตั้งอยู่บนเครื่อง
ดาวน์โหลด
โปรแกรม RegTatipเป็นโปรแกรมใช้สำหรับการ Activate โปรแกรม PPA Tatip
ในกรณีย์ไม่ได้ Activate ตอนติดตั้งโปรแกรม
ดาวน์โหลด
Scroll to Top