Author name: admin

programs downloads

ชื่อโปรแกรม คำอธิบาย ดาวน์โหลด โปรแกรม PPA Tatip เป็นโปรแกรมที่ต้องใช้ร่วมกับ Screen Reader เช่น NVDA หรือ Jaws แลจะต้องมี SAPI 5.1 ติดตั้งอยู่บนเครื่อง โปรแกรม RegTatip เป็นโปรแกรมใช้สำหรับการ Activate โปรแกรม PPA Tatipในกรณีย์ไม่ได้ Activate ตอนติดตั้งโปรแกรม

Scroll to Top